خاطرات یک خون اشام سلام به وبلاگ خاطرات یک خون اشام خوش آمدید این وب فقط راجب این سریال وکتاب هایش است وهر مطلبی که راجب آن ویا بازیگران آن باشد را برای شما می گذارم باتشکر از همه کسانی که وارد وب میشوند مدیروبلاگ: النا گیلبرت این ایمیل برای نظرات وانتقادات استasalbano44@gmail.com tag:http://elenagilbert.mihanblog.com 2018-05-24T14:59:39+01:00 mihanblog.com بی شرح 2017-12-26T11:47:12+01:00 2017-12-26T11:47:12+01:00 tag:http://elenagilbert.mihanblog.com/post/164 elena iy salam ]]> نینا دوبرو 2014-12-11T07:58:39+01:00 2014-12-11T07:58:39+01:00 tag:http://elenagilbert.mihanblog.com/post/163 elena iy
]]>
بی شرح 2014-12-11T07:16:21+01:00 2014-12-11T07:16:21+01:00 tag:http://elenagilbert.mihanblog.com/post/159 elena iy خییلی وقت که به وب سر نزدم اتفاقات زیادی برم افتاده .مادر عزیزم برای همیشه رفت رفت که دیگه برنگرد...................... مادر عزیزم برای همیشه رفت رفت که دیگه برنگرد......................]]> عکس های قسمت هفتم 2014-04-11T14:51:46+01:00 2014-04-11T14:51:46+01:00 tag:http://elenagilbert.mihanblog.com/post/157 elena iy

]]>
خلاصه قسمت ششم خاطرات یک خون اشام 2014-04-11T14:49:15+01:00 2014-04-11T14:49:15+01:00 tag:http://elenagilbert.mihanblog.com/post/156 elena iy

]]>
عکس های قسمت ششم 2014-04-11T14:47:09+01:00 2014-04-11T14:47:09+01:00 tag:http://elenagilbert.mihanblog.com/post/155 elena iy ]]> خلاصه قسمت پنج خاطرات یک خون اشام 2014-04-11T14:45:05+01:00 2014-04-11T14:45:05+01:00 tag:http://elenagilbert.mihanblog.com/post/154 elena iy

]]>
عکس های قسمت چهارم 2014-04-11T14:42:17+01:00 2014-04-11T14:42:17+01:00 tag:http://elenagilbert.mihanblog.com/post/153 elena iy

]]>
خلاصه قسمت دوم خاطرات یک خون اشام 2014-04-11T14:37:50+01:00 2014-04-11T14:37:50+01:00 tag:http://elenagilbert.mihanblog.com/post/152 elena iy ]]> النا 2014-04-11T14:30:39+01:00 2014-04-11T14:30:39+01:00 tag:http://elenagilbert.mihanblog.com/post/151 elena iy ]]> دیمن و النا 2014-04-11T14:21:19+01:00 2014-04-11T14:21:19+01:00 tag:http://elenagilbert.mihanblog.com/post/150 elena iy
http://www.parvanegan.com/up/uploads/13620323921.jpg
]]>
بی شرح 2014-04-11T14:13:11+01:00 2014-04-11T14:13:11+01:00 tag:http://elenagilbert.mihanblog.com/post/149 elena iy به کمک یه نویسنده نیاز دارم ممنون میشم اگه کسی باشه. به کمک یه نویسنده نیاز دارم ممنون میشم اگه کسی باشه. ]]> استفن و دیمن ومت 2014-04-10T09:27:46+01:00 2014-04-10T09:27:46+01:00 tag:http://elenagilbert.mihanblog.com/post/146 elena iy ]]> ... 2014-04-10T09:24:35+01:00 2014-04-10T09:24:35+01:00 tag:http://elenagilbert.mihanblog.com/post/145 elena iy پـاول : فیلم که تموم بشه من باید با نینا و ایان زندگی کنم بدون اونا نمیتونم ! پـاول : فیلم که تموم بشه من باید با نینا و ایان زندگی کنم بدون اونا نمیتونم !

نیشخند

]]>
دیمن 2014-04-10T09:23:13+01:00 2014-04-10T09:23:13+01:00 tag:http://elenagilbert.mihanblog.com/post/144 elena iy

]]>